Zoek

Garantie

Vaillant staat namens de fabriek in voor de goede kwaliteit van fabricage en materiaal.

Vaillant Group Netherlands B.V. staat namens de fabriek in voor de goede kwaliteit van fabricage en materiaal. Bedoelde garantie beperkt zich tot materiaal- en fabricagefouten, wat door Vaillant beoordeeld dient te worden. De garantie gaat in na feitelijke, werkende installatie en omvat een looptijd van:

 • 2 jaar op onderdelen van de ecoTEC plus, ecoTEC classic, ecoCRAFT, thermoCOMPACT, ecoCOMPACT, allSTOR buffers, ecoTEC pure, VIH indirect gestookte boilers, MAG Geysers, aroTHERM warmtepompen, geoTHERM warmtepompen, flexoTHERM warmtepompen, flexoCOMPACT warmtepompen, auroTHERM collectoren, calorMATIC thermostaten en regelingen.

En bovendien:

 • 5 jaar op de warmtewisselaar van de ecoTEC plus VHR 45 en 65;
 • 10 jaar op de warmtewisselaar van de ecoTEC plus (m.u.v. VHR 45, 65 en VC 806, 1006 en 1206), ecoTEC pure, ecoTEC classic en ecoCOMPACT;
 • 5 jaar op de zonnecollector VFK;

In deze periode worden de noodzakelijke onderdelen kosteloos ter beschikking gesteld. Elke verdere aanspraak op garantie, schadevergoeding, gevolgschade hieronder begrepen, is nadrukkelijk uitgesloten.

Garantie-voorwaarden

De bovengenoemde garantie geldt uitsluitend en alleen onder de volgende voorwaarden:

 • Het apparaat moet door een erkende installateur zijn ge├»nstalleerd volgens de voorwaarden en normen van de competente instanties.
 • Het Vaillant-toestel is bestemd voor normaal huishoudelijk gebruik, gebaseerd op het gemiddeld aantal bedrijfsuren. In cascade geschakeld is het Vaillant-toestel tevens geschikt voor de kleine utiliteitsbouw. Voor elk ander gebruik dient vooraf afstemming met Vaillant plaats te vinden.
 • Uitgevoerde reparaties al dan niet onder garantie hebben nimmer een verlenging van de garantieperiode tot gevolg dan wel een aanspraak op verlengde garantie.
 • In geval van aanspraak op garantie bestaat slechts aanspraak op herstel of vervanging van de noodzakelijke onderdelen. Onder de garantie bestaat nimmer aanspraak op vergoeding als gevolg van door het defect raken ontstane schade dan wel hiermee verband houdende vervolgschade. Indien en voorzover er sprake is van schade en Vaillant hiervoor aansprakelijk is, is de aanspraak uitdrukkelijk beperkt tot wat uit dien hoofde alsdan door de aansprakelijkheidsassuradeur van Vaillant aan betreffende partij wordt vergoed.
 • Als gevolg van de in Nederland geldende veiligheidsnormen voldoet een apparaat uitsluitend en alleen aan de Nederlandse veiligheidseisen en het in verband daarmee afgegeven Nederlands toelatingsnummer. Het apparaat moet voldoen aan de eisen van de Nederlandse veiligheidsvoorschriften en de voor de Nederlandse markt goedgekeurde apparatuur. Eventuele aanpassingen mogen uitsluitend en alleen door een erkende installateur of door Vaillant geschieden.
 • De installateur, die het toestel geplaatst of in onderhoud heeft is de aangewezen persoon om u te helpen bij eventuele storingen. Elke aanspraak op garantie jegens Vaillant dient door hem met opgave van serienummer, installatiedatum en omschrijving van het defect bij Vaillant te worden gemeld.
 • De bij dit garantiebewijs behorende kaart dient ingevuld en binnen acht dagen na installatiedatum ondertekend, voorzien van een stempel van de installerende installateur, aan Vaillant te worden verzonden.

Het recht op garantie vervalt:

 • bij het gebruik voor andere doeleinden dan die in de installatieen bedieningshandleiding staan omschreven.
 • bij de gevolgen van overbelasting, bevriezing, het niet uitvoeren van voorgeschreven onderhoud, verwaarlozing, onderdelen welke vallen onder normale gebruiksslijtage, alsmede indien het toestel wordt blootgesteld aan agressieve omgevingslucht, agressieve dampen, gassen, agressief leidingwater of andere vloeistoffen dan wel bij blikseminslag, overspanning, inductie en van buitenkomende oorzaken.
 • indien niet schriftelijk kan worden aangetoond dat het apparaat overeenkomstig de daartoe strekkende voorschriften regelmatig door een erkende installateur of serviceorganisatie is onderhouden en/of schoongemaakt.
 • bij het uitvoeren van reparaties, wijzigingen of aanpassingen en/of monteren van niet- Vaillant-onderdelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vaillant Nederland; daarnaast vervalt elke aanspraak op garantie bij montage of reparatie in afwijking van de ter plaatse geldende voorschriften.
 • indien het apparaat niet voldoet aan de eisen van de Nederlandse veiligheidsvoorschriften en de voor de Nederlandse markt goedgekeurde apparatuur. Elke aanspraak op garantie vervalt bij installatie op een gas-/waternet dat niet voldoet aan de Nederlandse normen.
 • Bij het insturen van uw garantiekaart worden uw persoonlijke gegevens uitsluitend door Vaillant gebruikt voor de eventuele afhandeling van garantieaanspraken, met inachtneming van de wet gegevensbescherming.

Geldig vanaf februari 2017.