Zoek

Disclaimer

Vaillant doet al wat redelijkerwijs mogelijk is teneinde de informatie op deze website zo actueel en correct mogelijk te houden. Aan de informatie kunnen echter geen rechten ontleend worden. Vaillant is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van enige op deze website geboden informatie.

Niets uit deze dienst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Toestemming kan worden aangevraagd bij de afdeling marketing.