Zoek

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Vaillant Group Netherlands B.V.

Statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33081251

Artikel 1: Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Leverancier: Vaillant Group Netherlands B.V., tevens handelend onder de namen Vaillant en AWB.

Afnemer: Iedere persoon of rechtspersoon, die met Leverancier een overeenkomst wenst te sluiten of heeft gesloten.

Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk, telefonisch of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Leverancier.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer waarop Leverancier deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 Bij deze algemene voorwaarden zijn aanvullende voorwaarden gevoegd betreffende de door Leverancier te leveren specifieke producten of diensten. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden. In geval van afwijking en/of tegenstrijdigheid tussen de inhoud of strekking van de algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden prevaleren de aanvullende voorwaarden.

2.3 Door afnemer gehanteerde voorwaarden dan wel verwijzing naar eigen inkoop-, aanbiedings- of aanbestedingsvoorwaarden worden door Leverancier niet aanvaard. Op afwijkende en/of aanvullende voorwaarden kan door Afnemer slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover die door Leverancier schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Aanbiedingen, opdrachten, offertes en totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Alle gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en verbinden Leverancier niet de betreffende zaken te leveren of ter beschikking te stellen.

3.2 De door Leverancier gemaakte offertes hebben een geldigheidsduur van 3 maanden, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Leverancier is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk binnen 3 maanden wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3 Voor zover het aanbod door Leverancier wel bindend wordt gedaan, dan heeft het aanbod eveneens een geldigheidsduur van 3 maanden.

3.4 Indien een offerte of aanbieding uit een samengestelde prijsopgave bestaat dan heeft dat niet tot gevolg dat Leverancier verplicht kan worden om een gedeelte van de in de offerte of aanbieding begrepen producten en/of diensten, tegen een pro rata overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs te leveren, noch geldt de betreffende offerte of aanbieding automatisch voor - indien van toepassing - nabestellingen. Mocht Afnemer nabestellingen of aanvullende diensten wensen, dan zullen deze ook aanvullend in rekening worden gebracht.

3.5 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig, indien Leverancier dit schriftelijk heeft bevestigd.

3.6 Alle documenten en gegevens, waaronder maar niet beperkt tot tekeningen, technische beschrijvingen, data, modellen, foto’s, voorbeelden, grootte- of gewichtsspecificaties, zoals verstrekt in catalogi, folders, brochures, offertes, aanbiedingen en dergelijke, zijn met zorg door Leverancier vervaardigd, doch zijn niet bindend voor Leverancier en kunnen nimmer worden aangemerkt als een exacte weergave van hetgeen Leverancier aanbiedt of verplicht is te leveren dan wel te verrichten.

3.7 Documenten en gegevens zoals bedoeld in artikel 3.6 mogen zonder schriftelijke toestemming van Leverancier noch geheel noch ten dele gekopieerd worden noch aan derden ter inzage worden gegeven.

3.8 Elke overeenkomst die tussen Leverancier en Afnemer tot stand komt, levert een afzonderlijke overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer op.

3.9 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als orderbevestiging aangemerkt en die wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.10 Door functionarissen, vertegenwoordigers, werknemers en/of agenten van Leverancier afgelegde verklaringen en door deze aangegane overeenkomsten binden Leverancier niet, tenzij en uitsluitend, voor zover die verklaringen schriftelijk door rechtsgeldig bevoegd vertegenwoordiger(s) van Leverancier worden bevestigd of vastgelegd.

Artikel 4: Prijzen

4.1 Alle prijzen gelden exclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.

4.2 Alle prijzen zijn vermeld in Euro.

4.3 Tenzij anders door Leverancier vermeld dan wel uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, geschieden alle prijsopgaven door Leverancier onder voorbehoud van prijswijzigingen.

4.4 Tenzij anders door Leverancier vermeld dan wel uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen van Leverancier gebaseerd op de meest recent vastgestelde prijslijsten.

4.5 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is de Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

4.6 De prijs van een reparatie wordt vastgesteld op basis van voorrijkosten, het aantal arbeidsperioden en de kosten voor eventueel te gebruiken materialen (onderdelen).

Artikel 5 : Levering, levertijd en deelleveringen

5.1 De afnemer aanvaardt dat Leverancier uitsluitend levert en diensten verricht in Nederland.

5.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn leveringen gebaseerd op levering DDP (Delivery Duty Paid) op de tussen Leverancier en Afnemer overeengekomen plaats van bestemming conform het ter zake bepaalde in de meest recente versie van de Incoterms® 2010 regels (inhoudende dat de producten ter beschikking van Afnemer worden gesteld op het ter plaatse arriverende vervoermiddel, klaar om te worden gelost door Afnemer). Zodra de goederen zijn geleverd gaan alle risico’s van schade aan of verlies van de producten van Leverancier over op Afnemer.

5.3 Eventuele specifieke wensen van Afnemer inzake transport, verzending of verpakking e.d. worden slechts uitgevoerd, indien Afnemer heeft verklaard de meerkosten daarvan te zullen dragen.

5.4 De vermelde leveringstermijnen zijn indicatief. Het niet-naleven van de vermelde leveringstermijnen kan in geen geval worden ingeroepen om schadevergoeding of de verbreking of ontbinding van de koopovereenkomst te bekomen.

5.5 De levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen: De dag van totstandkoming van de overeenkomst. De dag van ontvangst door de Leverancier van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke documenten en gegevens. De dag van ontvangst door de Leverancier van het bedrag dat volgens de overeenkomst voor aanvang van opdracht bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

5.6 Het is Leverancier toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Leverancier bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. In geval van niet betaling van één van deze facturen, hebben wij het recht de levering van de volgende deel van de opdracht op te schorten of zonder ingebrekestelling buiten gerechtelijk te ontbinden, dit alles met behoud van het recht de door de ontbinding veroorzaakte schade op afnemer te verhalen.

5.7 De levering van goederen is onderhevig aan een voorafgaand akkoord van de financiële afdeling van de Leverancier. De afnemer wordt getoetst op kredietwaardigheid en leveringen worden getoetst aan de actuele kredietlimiet die specifiek per Afnemer wordt bepaald. Indien de kredietlimiet overschreden wordt behoudt de Leverancier zich het recht voor om leveringen tijdelijk te staken (1) tot het niveau van de onbetaalde leveringen terug binnen de grenzen van de vastgelegde kredietlimiet valt en (2) vervallen facturen zijn betaald.

5.8 Afnemer is verplicht de geleverde producten en de verpakking terstond op eventuele tekorten en/of zichtbare gebreken te controleren, indien en zodra Leverancier Afnemer meedeelt dat de producten ter beschikking van Afnemer gereed staan. Eventueel gebleken tekorten en/of zichtbare gebreken van de geleverde producten en de verpakking dient Afnemer terstond op de aflevering bon en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden dan wel deze onmiddellijk doch uiterlijk binnen 2 werkdagen - onder nauwkeurige opgave van aard en reden – schriftelijk/per e-mail aan Leverancier via onderdelenservice@vaillant.nl mede te delen, bij gebreke waarvan Afnemer wordt geacht hetgeen geleverd is, te hebben goedgekeurd. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten ter zake van het afgeleverde, dienaangaande niet meer in behandeling genomen. De ontvanger dient elke afwijking van het aantal stuks op een pallet/in een colli of schade die niet onmiddellijk waarneembaar was bij de levering binnen 5 werkdagen na de levering(CMR datum) te melden aan onderdelenservice@vaillant.nl. Na het verstrijken van deze termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen.

Artikel 6 : Retourzendingen

6.1 Retourzendingen zijn alleen toegestaan, indien de Leverancier daartoe uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail toestemming heeft verleend.

6.2 Tenzij anders is overeengekomen dienen de goederen in nieuwe staat retour gezonden te worden, d.w.z. verpakking onbeschadigd, onbeschreven, ongeopend (verzegeling niet verbroken), en maximum 12 maanden oud.

6.3 De kosten voor retournering van gebrekkige producten die tijdig zijn gemeld aan Leverancier conform artikel 5.7 komen voor rekening van Leverancier.

Artikel 7 : Reclames en klachttermijnen

7.1 Klachten ter zake van afwijkingen van het geleverde en facturen, artikel 5.6 uitgesloten, moeten binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk of per email - onder nauwkeurige opgave van aard en reden - bij Leverancier zijn ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt Afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door Leverancier in behandeling genomen.

7.2 De klacht zal na schriftelijke melding zo spoedig mogelijk door Leverancier op zijn gegrondheid worden onderzocht. Indien naar het oordeel van Leverancier terecht is geklaagd over een door Leverancier geleverd product en Afnemer - eveneens naar het oordeel van Leverancier – onvoldoende bewijs heeft kunnen leveren dat het gebrek, zoals bedoeld in de artikelen 5.7 en 7.1 inderdaad reeds bestond ten tijde van de aflevering, zal Leverancier steeds naar eigen keuze (i) het gebrekkige product of een deel daarvan kosteloos vervangen, (ii) het gebrek of het gebrekkige deel van het product herstellen, (iii) de aanschafprijs van de gebrekkige producten aan Afnemer vergoeden, (iv) herstel- of andere aanvullende werkzaamheden uitvoeren, of (v) herstel- of andere aanvullende werkzaamheden laten uitvoeren door een derde, zonder dat Afnemer gerechtigd is tot schadevergoeding.

7.3 Indien naar het oordeel van Leverancier onterecht is geklaagd over een door Leverancier geleverd product en Afnemer - eveneens naar het oordeel van Leverancier - onvoldoende bewijs heeft kunnen leveren dat het gebrek als bedoeld in artikel 5.7 en artikel 7.1 inderdaad reeds bestond ten tijde van de aflevering, heeft Leverancier het recht om reeds ontstane kosten op Afnemer te verhalen.

7.4 Ook indien de afnemer tijdig reclameert, blijft de verplichting tot betaling en afname van gekochte zaken en gedane bestellingen bestaan.

7.5 In geen geval geeft een eventuele klacht als bedoeld in artikel 5.7 of artikel 7.1 Afnemer het recht om zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

Artikel 8 : Betaling

8.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden middels storting of overmaking op een door Leverancier aangewezen bankrekening binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, zonder korting, opschorting of verrekening.

8.2 Indien betalingskorting is bedongen, dan dienen de facturen betaald te worden binnen de afgesproken termijn om het recht op betalingskorting te behouden. De afgesproken termijn is te alle tijden in kalenderdagen. Indien de betaling binnen de gestelde termijn uitblijft vervalt het recht op betalingskorting en is de volledige prijs verschuldigd.. De onterecht ingehouden betalingskorting blijft als verschuldigd bedrag op de klanten rekening geboekt en wordt meegeteld voor de afstemming met de kredietlimiet.

8.3 Leverancier is te allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling van producten en/of het verrichten van diensten te eisen, in welk geval de afnemer gehouden is daaraan te voldoen.

8.4 De Afnemer is nimmer gerechtigd facturen in termijnen te betalen, tenzij Leverancier daarin schriftelijk heeft toegestemd.

Artikel 9 : Incasso

9.1 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Leverancier worden gemaakt om tot incasso van de door Afnemer verschuldigde bedragen te geraken, komen voor rekening van Afnemer.

9.2 Is afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten, onder meer maar niet beperkt tot administratiekosten van € 20,-, voor rekening van Afnemer.

9.3 Is Afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer. Indien Leverancier aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten betreffen onder meer maar zijn niet beperkt tot redelijke advocatenkosten, deskundigenkosten, griffierechten en overige proceskosten.

Artikel 10 : Eigendomsvoorbehoud

10.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.1 behoudt Leverancier zich de eigendom voor van alle aan Afnemer (af)geleverde producten totdat de koopprijs voor al deze producten geheel is voldaan, waaronder tevens de eventueel verschuldigde rente en kosten. Tevens geldt de voorbehouden eigendom ter zake van vorderingen die Leverancier jegens Afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de Afnemer in één of meer van zijn verplichtingen jegens Leverancier uit de overeenkomst of zodanige overeenkomsten tussen partijen gesloten.

10.2 Afnemer heeft een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten en dient deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle in de branche gebruikelijke risico’s, waaronder in ieder geval begrepen een inboedel-, bedrijfs- en handelsvoorraadverzekering die risico’s dekt tegen onder andere brand, diefstal, ontploffing en waterschade. Daarnaast is Afnemer verplicht de producten als herkenbaar eigendom van Leverancier te (laten) merken en bewaren.

10.3 Alle kosten met betrekking tot de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud, waaronder mede begrepen de kosten van vervoer en opslag, komen voor rekening van Afnemer.

Artikel 11 : Garantie

11.1 Leverancier staat namens de fabriek in voor de goede kwaliteit van fabricage en materiaal. Bedoelde garantie beperkt zich tot materiaal- en fabricagefouten, wat door Leverancier beoordeeld dient te worden. De garantie gaat in na feitelijke, werkende installatie en omvat een looptijd zoals aangegeven in de garantie voorwaarden te vinden in artikel 11.2. Om voor garantie in aanmerking te komen dient de Afnemer binnen 8 dagen na installatie het product te registreren bij Leverancier. Registratie kan als volgt geschieden: Volledig invullen en verzenden van de garantiekaart zoals bij het product is verstrekt. Online via de website: https://www.vaillant.nl/professioneel/services/garantie/garantiekaarten-registreren/.

11.2 Voor speciale producten uit het assortiment van Leverancier (zoals genoemd maar niet gelimiteerd tot: o.a. CV ketels, warmtepompen, zonne-energiesystemen, boilers en buffervaten) gelden afwijkende garantietermijnen en/of –voorwaarden. Deze zijn, per geval, opvraagbaar of te downloaden https://www.vaillant.nl/professioneel/services/garantie/.

11.3 Verwachte energiebesparingen, die door middel van door Leverancier ter beschikking gestelde berekeningsprogramma’s worden aangegeven, zijn indicatief en hieraan kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend. Compensatie in enigerlei vorm door Leverancier aan Afnemer voor afwijkingen tussen verwachte en werkelijke energiebesparing kosten is uitgesloten.

11.4 Aanspraken op garantie vervallen indien Afnemer zelf een reparatie uitvoert of doet uitvoeren zonder uitdrukkelijke toestemming van Leverancier vooraf.

11.5 Herstel of vervanging van onderdelen heeft geen verlenging van de oorspronkelijke garantieperiode tot gevolg.

Artikel 12 : Aansprakelijkheid

12.1 Aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot nakoming van de in artikel 11 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

12.2 Behoudens grove schuld aan zijde van Leverancier en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid aan zijde van Leverancier, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

12.3 Indien als gevolg van een storing of defect aan een geleverd apparaat of onderdeel daarvan dan wel gedeelte daarvan dan wel het geheel waarvan het apparaat deel uitmaakt, schade ontstaat aan de eigendommen van Afnemer dan wel derden, zal leverancier nimmer tot meer schadevergoeding of schadeloosstelling gehouden zijn dan de factuurwaarde van het geleverde apparaat, ongeacht of het defect aan het apparaat zelf of onderdeel daarvan ontstaan is. Afnemer vrijwaart leverancier voor elke verdere aanspraak. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade aan derden, gevolgschade hieronder begrepen.

12.4 Afnemer is zelf aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken, specificaties en uitvoeringsvoorschriften.

12.5 Afnemer is op eerste verzoek van Leverancier verplicht om producten die Afnemer op de markt heeft gebracht en die ondeugdelijk blijken te zijn binnen een redelijke termijn, zulks ter beoordeling van Leverancier, terug te nemen (recall actie). Alle kosten daaraan verbonden en alle schade daaruit voortvloeiend zijn voor rekening van Leverancier.

Artikel 13 : Reparaties

13.1 Het aanmelden van reparaties kan als volgt geschieden:

Via e-mail naar serviceteam@vaillant.nl,

Via de website https://www.vaillant.nl/professioneel/services/online-servicebezoek-aanvragen/

Telefonisch via 020 565 9440.

13.2 Indien de Afnemer de benodigde gegevens niet juist of volledig aanlevert, heeft Leverancier het recht de aanmelding niet in behandeling te nemen.

13.3 Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klacht(en) zoals door de Afnemer zijn omschreven. Indien geen of geen duidelijke omschrijving van de klacht(en) aanwezig is, worden door de Leverancier de geconstateerde gebreken hersteld.

13.4 Als blijkt dat de door Leverancier vastgestelde storing niet valt onder de garantievoorwaarden zoals bepaald in artikel 11, dan zal Leverancier de geconstateerde gebreken herstellen en aan Afnemer in rekening brengen.

13.5 Leverancier heeft het recht derden in te schakelen bij het uitvoeren van de overeenkomst.

13.6 Leverancier heeft het recht om voorrijkosten in rekening te brengen indien op het reparatie adres niemand thuis wordt aangetroffen.

13.7 Bij het afboeken van de service opdracht zal de gewerkte tijd in eenheden van 15 minuten worden afgeboekt tegen het geldende servicetarief. Materialen zullen worden geboekt tegen de bruto prijzen zoals vermeld in de prijslijsten conform artikel 4.

13.8 Wanneer tijdens het uitvoeren van onderhoud blijkt dat een aansluitende reparatie absoluut noodzakelijk is, zullen de hiervoor benodigde extra materialen en arbeid separaat worden geboekt op de service-opdracht. Indien de leeftijd van het toestel een dergelijke reparatie niet meer rechtvaardigt (reparatiekosten hoger dan de restwaarde) zal contact met de Afnemer worden opgenomen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 14 : Intellectuele Eigendomsrechten

14.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten verkocht en geleverd door Leverancier alsmede met betrekking tot de door Leverancier verrichte diensten, blijven eigendom van Leverancier of - indien van toepassing – zijn toeleverancier(s)/licentiegever(s) en komen uitsluitend aan hen toe. De levering van een product of dienst afkomstig van Leverancier kan niet worden aangemerkt als een uitdrukkelijke of impliciete licentie tot gebruik, publicatie, verveelvoudiging, exploitatie of vrijgave aan derden van de intellectuele eigendomsrechten, tenzij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verkregen van Leverancier.

14.2 Alle door Leverancier of - indien van toepassing – zijn toeleverancier(s)/licentiegever(s) aan Afnemer verstrekte tekeningen, bescheiden, technische gegevens, specificaties, gebruiksaanwijzingen, adviezen en/of overige informatie die onderwerp zijn of kunnen zijn van enig recht van intellectuele eigendom of van een daarmee vergelijkbaar recht blijven eigendom van Leverancier of - indien van toepassing – zijn toeleverancier(s)/licentiegever(s), en zullen op Leveranciers eerste verzoek aan Leverancier worden geretourneerd.

Artikel 15 : Opschorting en ontbinding

15.1 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst door overmacht is de Leverancier gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 3 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de Leverancier en Afnemer bevoegd en aan het einde daarvan verplicht om te kiezen voor uitvoering, indien mogelijk, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

15.2 Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens artikel 15.1 is de Leverancier gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens artikel 15.1 is de Afnemer gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de Leverancier bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de Afnemer te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen of te vernietigen.

15.3 Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de Afnemer niet in staat of bereid is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de Leverancier te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de Afnemer, is de Leverancier gerechtigd passende zekerheid terzake van alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van de Afnemer te verlangen en in afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van zekerheidsstelling binnen een redelijke, door de Leverancier gestelde termijn is de Leverancier gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De Leverancier heeft deze bevoegdheden naast zijn overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze voorwaarden.

15.4 Indien de afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de Leverancier gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de Leverancier evenzeer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.

15.5 In geval van opschorting op grond van lid 3 of lid 4, is de Leverancier bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van Afnemer te doen opslaan. In geval van ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de Leverancier in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van de Afnemer. Bij opschorting of ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 heeft de Leverancier recht op volledige schadevergoeding, maar is zelf

Artikel 16 : Overmacht

16.1 Onder overmacht in de Algemene Voorwaarden wordt verstaan elke van de wil van Leverancier onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst met Afnemer geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: transportmoeilijkheden, brand, ongevallen, import- en exportbeperkingen, rellen, oproer en ernstige storingen in het bedrijf van Leverancier zoals staking, uitsluiting, blokkade, bovenmatig ziekteverzuim, alsmede de onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst als gevolg van tekortkoming van de toeleveranciers van Leverancier of door Leverancier ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen of zaken.

16.2 In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd hun verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten. In het geval dat de overmacht opleverende situatie langer duurt dan 3 (drie) maanden, is elk der partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig te ontbinden door middel van schriftelijke mededeling aan de andere partij, zonder dat partijen gehouden zijn tot enige schadevergoeding jegens elkaar.

16.3 In geval van overmacht is Leverancier gerechtigd betaling van Afnemer te vorderen voor die prestaties die Leverancier ter uitvoering van de betreffende overeenkomst reeds heeft verricht voordat de overmachtssituatie intrad.

Artikel 17 : Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitgesloten.

17.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Indien de wet niet voorziet in bevoegdheid van een Nederlandse rechter, zal de rechtbank van het arrondissement van de Leverancier bevoegd zijn.

Artikel 18 : Geldigheid en wijziging voorwaarden

18.1 Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 01 juni 2021.

18.2 Wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn voor de Afnemer bindend vanaf een maand na kennisgeving van de wijziging of aanvulling aan de Afnemer.